Azot = g/dekar   
  Fosfor (P) = g/dekar   
  P2O5 = g/dekar   
  Potasyum (K) = g/dekar   
  K2O = g/dekar